January 6, 2022

The Concept Trading LLC looking for living room furniture

Through the HOPE platform, The Concept Trading LLC tại USA is looking for suppliers of “living room furniture: Sofas, loveseats, chairs, ottomans, sectionals, etc”. Especially is recliners: 1S/2S/3S with Air Leather and Fabric. There must be a console for 2S recliner.

The Concept Trading LLC tìm kiếm nhà cung cấp nội thất phòng khách

Thông qua nền tảng HOPE, The Concept Trading LLC tại USA đang tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm phòng khách, bao gồm: sofa, loveseats, ghế, ottoman, các sectional… Đặc biệt là dòng ghế tựa – recliners: 1S/2S/3S với Air Leather và Fabric. Dòng ghế tựa 2S phải có điều khiển