CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ĐÔNG PHƯƠNG HÀ NỘI

WIND là Gió, CAM là viết tắt của Computer Aided Manufactoring. CAM bao quát lĩnh vực sản xuất máy tính hóa (Tự động hóa). Bắt nguồn từ quan điểm vì sự phát triển của đất nước. Đông Phương Hà Nội được thành lập với sứ mệnh sẽ là ngọn gió dẫn đầu trong lĩnh vực Tự Động Hóa, thu nhỏ hơn là lĩnh vực Máy CNC, nhỏ hơn nữa là mảng máy CNC ngành gỗ.