TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 04/2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 4/2021 giảm trở lại sau khi đạt kỷ lục mới trong tháng 3/2021, đạt 1,397 tỷ USD, giảm 7,5% so với tháng trước đó và tăng tới 100,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

I. XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 4/2021 giảm trở lại sau khi đạt kỷ lục mới trong tháng 3/2021, đạt 1,397 tỷ USD, giảm 7,5% so với tháng trước đó và tăng tới 100,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,061 tỷ USD, giảm 9,3% so với tháng 3/2021 và tăng tới 75,99% so với tháng 4/2020.Trong 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 5,197 tỷ USD, tăng tới 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt tỷ 4,02 tỷ USD, tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, mặc dù giảm nhẹ so với tháng trước đó, nhưng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 4/2021 tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nâng kim ngạch xuất khẩu G&SPG đứng thứ 6 trong số các mặt hàng/nhóm hàng xuất lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng năm 2021. 15 ngày đầu tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 615 triệu USD, giảm nhẹ 5,5% so với cùng kỳ tháng 4/2021.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2018 – 2021

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 4/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 711 triệu USD, giảm 12,06% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 663 triệu USD, giảm 11,83% so với tháng 3/2021. 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,738 tỷ USD, tăng tới 114,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,55 tỷ USD, tăng tới 118,97% so với cùng kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Tháng 4/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường giảm khác mạnh: U.S giảm 11,26%; Japan giảm 11,73%; Canada giảm 34,54%; France giảm 18,86% so với tháng trước đó. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang China vẫn tăng rất mạnh, tăng tới 25,59% so với tháng 3/2021. Một số thị trường chủ lực như South Korea, Anh, Australia, Germany vẫn duy trì mở mức cao so với tháng trước đó. 4 tháng năm 2021, U.S vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đạt 3,12 tỷ USD, và cũng là thị trường đạt tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong số các thị trường chủ lực, tăng tới 95,38% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường chủ lực đều tăng khá tốt: China tăng 17.06%; Anh tăng 26,49%; Canada tăng 58,27%; Australia tăng 48,11%…

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong 4 tháng năm 2021

(ĐVT/Unit: 1.000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data)

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG Việt Nam trong tháng 4 năm 2021

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD) 

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data) ​

II. NHẬP KHẨU

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 4/2021 về Việt Nam đạt 263 triệu USD, tăng nhẹ 1,4% so với tháng trước đó. Trong 4 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt gần 992 triệu USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái.  Như vậy, kim ngạch xuất khẩu G&SPG tăng cao hơn so với mức tăng của kim ngạch nhập khẩu. Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất siêu 4,206 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2018 – 2021 ​

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD) ​

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data) ​

Doanh nghiệp FDI

Tháng 4/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 116 triệu USD, tăng 18,77% so với tháng trước đó. 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 413 triệu USD, tăng tới 70,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường cung ứng. Tháng 4/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ China và Laos tăng rất mạnh, lần lượt tăng tới 48,62% và tăng 45,11% so với tháng trước đó. 

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường U.S, Thái Lan, Chile và France lại giảm khác mạnh; từ thị trường Brazil vẫn duy trì ổn định. – 4 tháng năm 2021: China, U.S và Thái Lan là 3 thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, lần lượt chiếm tới 33%; 11% và 6% tổng kim ngạch nhập khẩu của toàn ngành. 4 tháng năm 20121, mặc dù đứng thứ 2 về kim ngạch cung ứng G&SPG cho nước ta nhưng U.S là thị trường duy nhất ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm ngoai, còn lại đều tăng trưởng mạnh mẽ từ các thị trường chủ lực.

Biểu đồ 4: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 4 năm 2021 

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD) ​

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data) 

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 4 tháng năm 2021 

(ĐVT/Unit: 1.000 USD) 

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data) 

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác