WAYGO JOINT STOCK COMPANY

  • Website:
  • Phone number:
  • Address:
  • Email:

Xuất phát từ insight rằng các chủ cơ sở công nghiệp, nhà xưởng luôn phải bận rộn xử lý vấn đề công việc dù về nhà. Hệ thống hiện tại chưa có số liệu quản lý cụ thể, đội ngũ nhân sự và quản lý cấp trung đông khi có vấn đề phải mất thời gian xử lý. Nhưng với giải pháp của Waygo, năng lượng được sử dụng hiệu quả, việc quản lý công ty trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Người lãnh đạo tốn ít thời gian xử lý từng vấn đề để tập trung phát triển chiến lược kinh doanh và có thời gian cho gia đình.