Quyết định chấm dứt tư cách Hội viên

Quyết định chấm dứt tư cách Hội viên cho các công ty đã giải thể hoặc có mong muốn ra khỏi Hội.
Xem: Quyết định chấm dứt tư cách Hội viên

https://drive.google.com/file/d/0B0KepKsGL-mQQWdxU19iRXlMZ2M/preview

Xem Danh sách Công ty chấm dứt tư cách Hội viên

Danh mục:

No tag

Bài viết liên quan

Danh mục

Các bài viết khác