September 26, 2017

Hoạt động Hội viên

Quyết định chấm dứt tư cách Hội viên

Quyết định chấm dứt tư cách Hội viên cho các công ty đã giải thể hoặc có mong muốn ra khỏi Hội.Xem: Quyết định chấm dứt tư cách Hội viên https://drive.google.com/file/d/0B0KepKsGL-mQQWdxU19iRXlMZ2M/preview

Xem thêm »