xử lý ẩm, nhiệt ẩm, kho bảo quản, hệ sấy đa quy trình, thiết bị ghi & lưu nhiệt độ. độ ẩm...